Hvordan skal en oppsigelse foregå?

Fra arbeidsgivers side

Hvis du er i tvil om du har saklig grunn til oppsigelse, konferer med advokat eller arbeidsgiverforening. Husk at du også skal drøfte saken med arbeidstakeren før du har tatt beslutningen om oppsigelsen. Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev. Oppsigelsen trer i kraft når den er kommet fram til motparten.

Oppsigelsen skal gi en orientering om:

  • adgangen til å kreve forhandlinger og reise søksmål.
  • hvilke frister som gjelder for forhandlinger og søksmål.
  • hvem et eventuelt søksmål skal rettes mot.
  • retten til å fortsette i stillingen mens forhandlinger eller søksmål pågår.

Skyldes oppsigelsen nedbemanning eller andre forhold i virksomheten, skal det i tillegg opplyses om fortrinnsrett til ny ansettelse. Det er spesielt dette området som kan være aktuelt for dem som rammes av lavere aktivitet i bedriftene nå. 

Arbeidstaker kan også kreve å få skriftlig orientering om årsaken til oppsigelsen.

En oppsigelse skal alltid være skriftlig.

Hvis dere kommer i en situasjon der dette ble aktuelt kan vi på Kemax sende dere maler A til Å angående drøftelsesmøter og formelle oppsigelsesmaler.