Permitteringsregler – Koronavirus

Årsak for permittering

For å kunne permittere arbeidstakere må arbeidsgiver godtgjøre at årsaken er mangel på arbeid, eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter. Korona-utbruddet kan kvalifisere til permittering; grundig dokumentasjon/begrunnelse må likevel foreligge. Hvis arbeidsgiver og arbeidstakere er enige om at Korona-spredningen gir grunnlag for permittering så vil normalt vilkårene i folketrygdloven (§4-7) være oppfylt. Denne paragrafen omhandler arbeidstakers rett til dagpenger, så det er viktig at kriteriene oppfylles. 

Varslingsfrist ved permittering

Normalt gjelder 14 dagers varselfrist ved permittering. Spredningen av Korona-viruset kan imidlertid kvalifiseres som en uforutsett hendelse, litt avhengig av hvordan den enkelte bedrift er rammet. Ved permittering på grunn av uforutsette hendelser er varslingsfristen 2 dager. Men det kan foreligge lokale avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstakere som regulerer andre tider.

Dersom det i permitteringsvarsel benyttes kortere lengde enn 14 dager, på bakgrunn av Korona-viruset, så må årsaken til den forkortede varslingsfristen komme klart fram i permitteringsvarselet. Begrunnelsen må være av saklig art i forhold til forhold knyttet til virksomheten.

NAV vil normalt ikke overprøve forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser.

Arbeidsgiverperioden for lønn under Korona

Arbeidsgiver må normalt betale de permitterte lønn for de første 15 dagene. 

Det er i permitteringslønnsloven §3 andre ledd inntatt en bestemmelse som gjelder permittering som følge av bl.a. naturomstendigheter. Da gjelder ingen arbeidsgiverperiode. Korona-viruset er foreløpig ikke definert til å være et slikt unntak, men det foregår fortløpende vurderinger av dette på politisk nivå og endringer kan derfor skje på kort varsel.

Fortsatt usikker?

Kontakt oss på Kemax Økonomi Regnskap dersom du har spørsmål til noe av dette, eller har behov for våre regnskapstjenester.